وزن لوله

وزن لوله

محاسبه وزن لوله

فرمولی که در  ادامه به ذکر آن خواهیم پرداخت برای لوله های فولادی از جمله لوله های مانیسمان و لوله های درزدار مورد استفاده می باشد اما برای محاسبه وزن لوله های بدون درز می توان به استاندارد ASME B36.10 نیز مراجعه نمود .

فرمول وزن لوله آهنی

W = ( OD – T ) * T * 0.147

در فرمول فوق :

W : وزن لوله فولادی

این عبارت بیانگر وزن لوله فولادی می باشد ، با استفاده از این فرمول وزن لوله بر اساس واحد کیلوگرم محاسبه می شود و برای یک شاخه شش متری لوله می باشد .

T : ضخامت لوله

این عبارت بیانگر ضخامت لوله می باشد که می بایست بر اساس میلی متر در این فرمول جایگذاری شود . دقت کنید که ضخامت لوله های مانیسمان در استاندارد ASME B36.10 موجود می باشد .

OD : قطر بیرونی

این عبارت بیانگر قطر بیرونی لوله می باشد که در اصطلاح به پشت تا پشت لوله معروف می باشد ، واحد اندازه گیری آن بر اساس میلی متر می باشد و عدد بدست آمده بر اساس میلی متر را می بایست در فرمول جایگذاری کنیم .

قطر بیرونی لوله ها را چگونه مشخص کنیم ؟

 

رایج می باشد که سایز لوله ها را بر اساس اینچی بیان می کنند که می توان این سایز را به قطر بیرونی تبدیل نمود ، برای تبدیل سایز لوله به قطر بیرونی آن همراه ما باشید :

قطر بیرونی لوله ها

سایز اینچیOD (mm)
½ “۲.۱۳
¾”۲۶.۷
۱”۳۳.۴
۱.۱/۴”۴۲.۲
۱.۱/۲”۴۸.۳
۲”۶۰.۳
۲.۱/۲”۷۳
۳”۸۸.۹
۴”۱۱۴.۳
۵”۱۴۱.۳
۶”۱۶۸.۳
۸”۲۱۹.۱
۱۰”۲۷۳.۱
۱۲”۳۲۳.۹
۱۴”۳۵۵.۶
۱۶”۴۰۶.۴
۱۸”۴۵۷.۲
۲۰”۵۰۸
۲۴”۶۱۰

 

اندازه اسمی لوله معادل DN-inches

اندازه اسمی لوله بر حسب اینچ
DIAMETER NOMINAL
DN
(MM)
NOMINAL PIPE SIZE
NPS
(INCHES)
اندازه اسمی لوله بر حسب DNاندازه اسمی لوله بر حسب اینچ
۶۱/۸
۸۱/۴
۱۰۳/۸
۱۵۱/۲
۲۰۳/۴
۲۵۱
۳۲۱.۲۵
۴۰۱.۵
۵۰۲
۶۵۲.۵
۸۰۳
۱۰۰۴
۱۵۰۶
۲۰۰۸
۲۵۰۱۰
۳۰۰۱۲
۳۵۰۱۴
۴۰۰۱۶
۴۵۰۱۸
۵۰۰۲۰
۵۵۰۲۲
۶۰۰۲۴
۶۵۰۲۶
۷۰۰۲۸
۷۵۰۳۰
۸۰۰۳۲
۹۰۰۳۶
۱۰۰۰۴۰
۱۰۵۰۴۲
۱۱۰۰۴۴
۱۲۰۰۴۸
۱۳۰۰۵۲
۱۴۰۰۵۶
۱۵۰۰۶۰
۱۶۰۰۶۴
۱۷۰۰۶۸
۱۸۰۰۷۲
۱۹۰۰۷۶
۲۰۰۰۸۰
۲۲۰۰۸۸

 

جدول وزنی لوله

وزن لوله فولادی
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱/۲۲۱/۳۱۰.۵۱
۱/۲۲۱/۳۱/۲۵۰.۶۳
۱/۲۲۱/۳۱/۵۰.۷۴
۱/۲۲۱/۳۲۰.۹۷
۱/۲۲۱/۳۲/۵۱.۲۱
۱/۲۲۱/۳۳۱.۴۵
۳/۴۲۶/۷۱۰.۶۶
۳/۴۲۶/۷۱/۲۵۰.۷۹
۳/۴۲۶/۷۱/۵۰.۹۶
۳/۴۲۶/۷۲۱.۲۴
۳/۴۲۶/۷۲/۵۱.۵۲
۳/۴۲۶/۷۳۱.۸۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱۳۳/۷۱۰.۸۳
۱۳۳/۷۱/۲۵۱.۰۲
۱۳۳/۷۱/۵۱.۲۳
۱۳۳/۷۲۱.۶۱
۱۳۳/۷۲/۵۱.۹۴
۱۳۳/۷۳۲.۳۲
۱۳۳/۷۳/۵۲.۶۸
۱۳۳/۷۴۳.۰۵
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱-۱/۴۴۲/۲۱۱.۰۴
۱-۱/۴۴۲/۲۱/۲۵۱.۲۸
۱-۱/۴۴۲/۲۱/۵۱.۵۴
۱-۱/۴۴۲/۲۲۲.۰۱
۱-۱/۴۴۲/۲۲/۵۲.۴۸
۱-۱/۴۴۲/۲۳۲.۹۵
۱-۱/۴۴۲/۲۳/۵۳.۴۸
۱-۱/۴۴۲/۲۴۳.۸۵
۱-۱/۲۴۸/۳۱۱.۱۹
۱-۱/۲۴۸/۳۱/۲۵۱.۴۸
۱-۱/۲۴۸/۳۱/۵۱.۷۷
۱-۱/۲۴۸/۳۲۲.۲۹
۱-۱/۲۴۸/۳۲/۵۲.۸۱
۱-۱/۲۴۸/۳۳۳.۳۸
۱-۱/۲۴۸/۳۳/۵۳.۹۱
۱-۱/۲۴۸/۳۴۴.۴۲
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۲۶۰/۳۱۱.۴۹
۲۶۰/۳۱/۲۵۱.۸۵
۲۶۰/۳۱/۵۲.۲۱
۲۶۰/۳۲۲.۹۳
۲۶۰/۳۲/۵۳.۶۴
۲۶۰/۳۳۴.۳۲
۲۶۰/۳۳/۵۵.۰۱
۲۶۰/۳۴۵.۶۲
۲۶۰/۳۴/۵۶.۲۶
۲۶۰/۳۵۶.۹۰
۲۶۰/۳۵/۵۷.۶۳
۲۶۰/۳۶۸.۱۳
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۲-۱/۲۷۶۱/۵۲.۷۹
۲-۱/۲۷۶۲۳.۷۰
۲-۱/۲۷۶۲/۵۴.۵۹
۲-۱/۲۷۶۳۵.۴۸
۲-۱/۲۷۶۳/۵۶.۳۵
۲-۱/۲۷۶۴۷.۲۰
۲-۱/۲۷۶۴/۵۸.۰۴
۲-۱/۲۷۶۵۸.۸۹
۲-۱/۲۷۶۵/۵۹.۸۵
۲-۱/۲۷۶۶۱۰.۵۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۳۸۸/۹۲۴.۳۸
۳۸۸/۹۲/۵۵.۴۶
۳۸۸/۹۳۶.۵۱
۳۸۸/۹۳/۵۷.۵۶
۳۸۸/۹۴۸.۵۸
۳۸۸/۹۴/۵۹.۵۸
۳۸۸/۹۵۱۰.۵۷
۳۸۸/۹۵/۵۱۱.۷۴
۳۸۸/۹۶۱۲.۵۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۴۱۱۴/۳۲۵.۶۸
۴۱۱۴/۳۲/۵۶.۹۸
۴۱۱۴/۳۳۸.۳۸
۴۱۱۴/۳۳/۵۹.۷۶
۴۱۱۴/۳۴۱۱.۱۸
۴۱۱۴/۳۴/۵۱۲.۴۳
۴۱۱۴/۳۵۱۳.۷۵
۴۱۱۴/۳۵/۵۱۵.۲۱
۴۱۱۴/۳۶۱۶.۲۶
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۵۱۴۰/۳۲/۵۸.۶۲
۵۱۴۰/۳۳۱۰.۳۶
۵۱۴۰/۳۳/۵۱۱.۹۵
۵۱۴۰/۳۴۱۳.۷۲
۵۱۴۰/۳۴/۵۱۵.۳۹
۵۱۴۰/۳۵۱۶.۹۵
۵۱۴۰/۳۵/۵۱۸.۷۵
۵۱۴۰/۳۶۲۰.۵۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۶۱۶۸/۳۲/۵۱۰.۴۸
۶۱۶۸/۳۳۱۲.۵۸
۶۱۶۸/۳۳/۵۱۴.۶۹
۶۱۶۸/۳۴۱۶.۷۴
۶۱۶۸/۳۴/۵۱۸.۸۱
۶۱۶۸/۳۵۲۰.۷۹
۶۱۶۸/۳۵/۵۲۲.۷۰
۶۱۶۸/۳۶۲۴.۸۴
۶۱۶۸/۳۶/۵۲۶.۳۵
۶۱۶۸/۳۷۲۸.۶۸
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۸۲۱۹/۱۳۱۶.۰۸
۸۲۱۹/۱۳/۵۱۸.۷۴
۸۲۱۹/۱۴۲۱.۳۹
۸۲۱۹/۱۴/۵۲۴.۰۳
۸۲۱۹/۱۵۲۶.۶۵
۸۲۱۹/۱۵/۵۲۹.۲۷
۸۲۱۹/۱۶۳۱.۸۹
۸۲۱۹/۱۶/۵۳۴.۴۴
۸۲۱۹/۱۷۳۷.۷۴

 

محاسبه وزن لوله گرید های مختلف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *